حل مشکلات رنگ پوردی

مشکلات احتمالی رنگ پودری در فرآیند رنگ آمیزی الکترواستاتیک پودری تحت دلایل مختلفی پدید می آیند. بسیار از این مشکلات را می توان با رعایت اصول فنی و آگاهی کامل از نحوه انجام کار جلوگیری نمود.

آماده سازی شستشوی سطح محصول

یکی از مشکلات رایج رنگ پودری شستشو و عمل آوردن سطح قطعه قبل از پودر پاشی بسیار مهم می باشد. کیفیــت شستشــو و آمــاده ســازی درســت یــا نادرســت مســتقیما بــر روی کیفیــت لایــه پــودر اثــر گــذار اســت و موجــب زدودن انــواع چربــی هــا، چســبیدن خــوب ذرات پــودر بــر روی ســطح و افزایــش مقاومــت آن در مقابل زنگ زدگی می گردد.

بطور کلی مشکات معمول در فرایند پاشش رنگ های پودری عبارت است از:

  • مشاهده چربی بر روی سطح
  • مشاهده خال زدگی
  • مقاومت کم در مقابل شرایط جوی
  • مقاومت کم در مقابل فشار های مکانیکی
  • نچسبیدن رنگ، پوشش دهی بد و ورقه شدن لایه پودر

مشکلات معمول در اعمال رنگ پودری

مشــکات احتمالــی در فرآینــد رنــگ آمیــزی الکترواســتاتیک پــودری تحــت دلایــل مختلفــی پدیــد مــی آینــد. بســیار از ایــن مشــکات را مــی تــوان با رعایت اصول فنی و آگاهی کامل از نحوه انجام کار جلوگیری نمود.

جریان ضعیف پودر در مخزن و لوله ها:

علت مشکلراه حل
فشار هوا زیاد یا کم استتنظیمات را کنترل نمایید
گرفتگی صفحه تفلون کف مخزنصفحه تفلون را شسته و فشار هوارا افزایش دهید
عدم یکنواختی ذرات پودریمیزان برگشت پودر بازیافت شده به پودر مادر را کاهش دهید

ایجاد گرد رنگ در اطراف کابین و پیستوله:

علت مشکلراه حل
ذرات پودر بیش از حد ریزمیزان برگشت پودر بازیافت شده به پودر مادر را کاهش دهید
فشار هوا زیاد استفشار هوا را کاهش دهید
ذرات پودر یکسان نمی باشدبا سازنده رنگ پودری تماس حاصل نمائید

انباشتگی ذرات پودر:

علت مشکلراه حل
وجود رطوبت در رنگ پودری به علت نگاهداری اشتباهنگاهداری رنگ پودری تحت حرارت 25درجه سانتیگرادو رطوبت نسبی 50 الی 60 درصد

پس زنی ذرات پودر:

علت مشکلراه حل
در صورتی که لایه رنگ زخیم استولتاژ را تا حد معقول افزایش دهید
ولتاژ بسیار بالاولتاژ را کاهش دهید
پیستوله بیش از حد به فلز نزدیک استفاصله بین پیستوله و سطح فلز را افزایش دهید
اتصال ارت نامناسبکلیه اتصالات ارت را کنترل نمائید

عدم باردار شدن الکتریکی پودر و نچسبیدن کافی آن به سطح:

علت مشکلراه حل
اتطال ارت ضعیفشستشوی تسمه نقاله و آویز ها و توجه مدام به اتصال ارت
ذرات پودری ریز می باشندمیران برگشت رنگ بازیافت شده به رنگ مادر زیاد است
رطوبت در هوامنبع تولید هوا (کمپرسور باد) را کنترل نمائید
سرعت زیاد جریان پودر در مخزن و لوله ها تنظیمات را کنترل کنید و سرعت جریان را کاهش دهید
فشار هوا زیاد است فشار هوا را کاهش دهید یا فاصله بین پیستوله و فلز را افزایش دهید

نفوذپذیری ضعیف پودر به گوشه و لبه ها:

علت مشکلراه حل
اتصال ارت ضعیف شستشوی تسمه نقاله و آویزها و توجه مدام به اتصال ارت
عدم سازگاری رنگ پودری با شکل هندسی محصولبا سازنده رنگ پودری تماس حاصل نمائید
فاصله اشتباه بین پیستوله و سطح فلزفاصله ایده ال را تجربی تنظیم نمائید

مشکلات در براقیت پودر:

علت مشکلراه حل
آلودگی و کثیفی تجهیزات و پیستوله را شستشو نمائید و رنگ پودری را بررسی کنید
درجه حرارت و زمان پخته شدن کم است ورقه اطلاعیه محصول را مطالعه نمائید
مشکل در فرمولاسیون با سازنده رنگ پودری تماس حاصل نمائید
ضخامت لایه رنگ زیاد یا کم استورقه اطلاعیه محصول را مطالعه نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس
آدرس